Wettelijke eisen, Privacy-, Cookie- en Gebruiksvoorwaarden

De website van Poetsj is gericht op bezoekers die informatie willen over onze dienstverlening waarbij wij op basisscholen kinderen regelmatig scannen op hun gezondheid en specifiek de mondverzorging willen verbeteren. Hoewel de uiterste zorg is gedaan ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Poetsj aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site.

Poetsj is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Ook behoudt Poetsj zich te allen tijde het recht voor om delen van deze site c.q. de site te verwijderen of wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Poetsj.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en grafische voorstellingen. De intellectuele (eigendom)rechten van deze site berusten bij Poetsj en zij behoudt dientengevolge alle rechten voor. Zonder haar toestemming mag niets van deze site gebruikt of gekopieerd worden.

Voor een verzoek om toestemming voor het gebruik van delen van deze website of andere verzoeken naar aanleiding van deze website kan contact met Poetsj worden opgenomen per email (theo@poetsj.nl). 

Privacy statement

Voor Poets is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij verstrekken of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening en tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacy statement. Poetsj gaat zeer zorgvuldig om met gegevens van dienstverleners en haar cliënten/bezoekers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Poetsj houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens

Poetsj verwerkt persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier of bij het sturen van een email naar de vermelde adressen. De informatie die u verstrekt in het contactformulier wordt doorgegeven aan: Bleu Coded en OHM B.V.

Intrekken toestemming of uitschrijven

Als de bezoeker niet langer als geregistreerd lid (denk aan inschrijving nieuwsbrief) geregistreerd wenst te zijn, dan kan hij zijn toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar theo@poetsj.nl, of zich uitschrijven op de website. Overigens kan de bezoeker bij iedere mailing aangeven dat hij zich wil afmelden. Voor al deze aanpassingen kunt u ook een brief sturen aan het hieronder vermelde adres: Poetsj, Arnhemseweg 19, 3811 NN te Amersfoort.

Door de verwerkingstijd kan het maximaal vier weken duren voordat de intrekking of uitschrijving ook daadwerkelijk is geëffectueerd. De gegevens van de bezoeker worden na maximaal vier weken na de intrekking van de toestemming of na het uitschrijven verwijderd en geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor het opstellen van statistieken, rapportages en het nagaan van het surfgedrag van de bezoekers. Er is dan overigens geen sprake meer van persoonsgegevens, omdat het aan de hand van deze informatie niet meer mogelijk is om de bezoeker te identificeren.

Recht op inzage en correctie

De bezoekers van deze website kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door Poetsj.nl zijn verwerkt. Vervolgens kunt u Poetsj.nl verzoeken deze gegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen aan:  info@poetsj.nl of een brief aan; Poetsj Arnhemseweg 19, 3811 NN te Amersfoort. Bij alle verdere vragen, opmerkingen of klachten kan de website bezoeker naar hiervoor vermelde adres een email of brief sturen.  

Cookies

Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De website van Poetsj maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden. Daarnaast wordt Google Analytics gebruikt om onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Twitter om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Beveiliging gegevens

Er wordt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik gemaakt van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Poetsj en andere sites

Op de site kunt u een aantal links aan naar andere websites aantreffen. Poetsj kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Op deze privacy- en cookievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

Klachtenfunctionaris

In lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beschikt Stichting Poetsj over een klachtenfunctionaris. Deze is gratis voor patiënten. De klachtenfunctionaris bemiddelt bij een klacht van een patiënt. Ook informeert zij de patiënt over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen en helpt zij bij de formulering hiervan. Na indienen van de klacht is Stichting Poetsj verplicht om binnen zes weken te reageren en een oordeel te geven over de klacht (met een maximale verlenging van 4 weken).

Klachtenfunctionaris Stichting Poetsj: Elske van der Werff

e-mail: Elske@vander-werff.nl

Telefoon: 06 29 55 06 99

Geschillen

Er is sprake van een geschil als bemiddeling door de klachtfunctionaris niet lukt, of de patiënt is niet tevreden met het oordeel van Stichting Poetsj over de ingediende klacht. De patiënt kan dit geschil voorleggen aan de Stichting ECKG. Een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie.

Vragen

Als u vragen heeft over de Wettelijke eisen, of onze Privacy-, Cookie- en Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met info@poetsj.nl .

KvK nummer 76653609